Απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς (Green Laser)

Η απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς (κεντρικής ή κλαδικής) είναι μία κατάσταση που παρατηρείται κυρίως σε υπερτασικούς ασθενείς. Κατ’ αυτή παρατηρούμαι πολλές αιμορραγίες και οίδημα στον αμφιβληστροειδή που όταν προσβάλουν την ωχρά μειώνεται δραματικά η όραση. Σε απόφραξη κεντρικής φλέβας και επί ύπαρξης εκτεταμένης ισχαιμίας μπορεί να δημιουργηθούν νεοαγγειώσεις. Το Green Laser εφαρμόζεται ανάλογα την περίπτωση είτε για θεραπεία του οιδήματος της ωχράς (Grid pattern- scatter), είτε για αντιμετώπιση των νεοαγγειώσεων (Panretinal). Τελευταία μεγάλη εφαρμογή στην αντιμετώπιση της απόφραξης φλέβας έχουν οι anti-VEGF παράγοντες οι οποίοι σε συνδυασμό με το Laser έχουν πολύ καλά αποτελέσματα.